+ حالا تو خواباتو بگو - من؟ زور میزنم، آسمونو نمی بینم... «وزنه های بی وزن»